Chicken Katsu

Chicken Katsu from Sushi World

By: Sushi World  07/03/2016
Keywords: chicken, Chicken Katsu

Chicken Katsu

Keywords: chicken, Chicken Katsu

Other products and services from Sushi World

Katsu Curry from Sushi World thumbnail
07/03/2016

Katsu Curry

Katsu Curry


Udon Noodles Soup from Sushi World thumbnail
07/03/2016

Udon Noodles Soup

Udon Noodles Soup


Futomaki from Sushi World thumbnail
07/03/2016

Futomaki

Order Futomaki online from Sushi World